| അറിവിന്റെ പാഠങ്ങൾ | - Malayalam short film by Anil Lambo

1 Просмотры
Издатель
| അറിവിന്റെ പാഠങ്ങൾ |

Direction - Anilkumar lambodaran
Cinematography - Aryan s Anil
Music - Sabu varghese
Lyrics - Ashok tathwamasi

All rights reserved ©
Категория
Фильмы
Комментариев нет.